Saturday, June 23, 2018

ఎవరికోసం...

Based on a picture of Mehreen (Telugu Actress)
Ink & Watercolors on Paper

ఎవరికోసం ఈ బొమ్మలన్నీ
ఎందుకేస్తున్నానో
వేస్తూ ఎక్కడికెళుతున్నానో 
నాకే అర్ధం కాదు

కానీ వెయ్యాలి
ఏదో వేసెయ్యాలి
ఏవేవో గీసెయ్యాలి
అదే తపన

అలా రూపుదిద్దుకునేవే
ఈ పిచ్చి గీతలూ..వాటికద్దే రంగులూ
. . . .

"Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get." - Dale Carnegie

Gifted this to one of my good friends Kumar, who actually wanted to buy it as a memory!
When I did this, I was wondering why I was painting at all. Thanks Kumar for the affection you showed to my Paintings, you deserve this as a gift from me! I didn't want to lose that opportunity ;)

Aslo, after hiking few hours with friends, families and kids, while I was presenting this gift right after lunch, I came to know that his birthday was coming up in 3 days. That was even better, my Painting had a purpose then as an advanced b'day gift! A moment to cherish for long time! Hope my Paintings when started had reasons, find occasions and make into new homes.

Kumar and me with the original Painting framed and gifted.
Keep yourself occupied...all the time, be with your heart. None in the world can be a better match to you other than yourself!

Happy painting!

Details
Title:  Mehreen (Telugu Actress)......
Mediums: Ink and Watercolors on Paper
Inspiration: Mehreen's picture, Passion for Arts...
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook, 75 lb/110 gm2 Acid-free Paper

Sunday, June 17, 2018

My Dad my first Guru...My Dad was my first Guru

నాన్నా,

ఊహొచ్చాక నీతో కలిసెళ్ళిన పార్క్ ఏ
ఇప్పటికీ నాకందమైన ఉద్యాన వనం

నీ చేత్తో కాగితంపై నువు చెక్కిన నా పేరే
ఈనాటికీ నాకిష్టమైన అక్షరాల అపురూపం

తొమ్మిదేళ్ళకే నేనందుకున్న నీ ఉత్తరాలే
ఈనాటికీ చెక్కు చెదరని జ్ఞాపకాలు

నువ్వు చూసిన నువు తిరిగిన ఆ చోట్లే
ఇప్పటికీ నేను నిన్నెతుక్కునే ప్రదేశాలు

ఆ దేవుడెదురైతే నేనడిగే మొదటి ప్రశ్న
నాన్న ప్రేమని లాక్కెళ్ళే హక్కు నీకెక్కడిదనే!
. . .
Happy Father's Day!


Saturday, June 16, 2018

Keep Going...

Underpainting - Lakshmi - Oil On Canvas
Underpainting Saraswathi - Oil on Canvas
Underpainting is the first step in Oil Painting. Started two at the same time. These two Goddesses: Goddess Lakshmi and Goddess Saraswathi are going to be companion to my previous Lord Vighneswara Painting. Three together are going to be a nice Collection to have in any home they find...
Keep Painting...the only way to get going!!

"As long as you keep going, you'll keep getting better. And as you get better, you gain more confidence. That alone is success."
- Tamara Taylor

Details
Mediums: Oil on Canvas
Inspiration: Dream of Life...
Size: 20" x 20" (50.8 cm x 50.8 cm)
Surface: Artist's Loft Professional Level 3 - Gallery Wrapped Heavy Duty Canvas

Follow your dreams...

Glowing Ganesha - Oil on Canvas

Once it was only a dream, and now becoming a reality. Oil Painting was my dream media, and I was dreaming about it for many many years. Zeal was never a constraint, but time and resources were. I won my first battle with time, and it helped me follow my dream.

With each finished Painting, I feel more comfortable with it. And, it comes closer to my dreaming (he)art. This is my third finished Oil Painting. Finished in painting means- stopped & signed. There is nothing like finished in Painting. My previous two oil paintings took several weekends, I finished it in just two weekends. My dreams were so long and I still have a long way to follow...

This is Lord Vighneswara based on a Bronze sculpture I received as a Gift from my Sister Chinni.

Keep Painting, keep following your dreams, never stop! Happy Painting!!

"Follow your dreams, believe in yourself and don't give up." - Rachel Corrie

Details
Title: Glowing Ganesha
Mediums: Oil on Canvas
Inspiration: Dream of Life...
Size: 24" x 30" (60.9 cm x 76.2 cm)
Surface: Artist's Loft Professional Level 3 - Gallery Wrapped Heavy Duty Canvas

Sunday, June 10, 2018

Where do I find Time...

An Illustration of my thoughts: Where do I find Time
Ink and Watercolors on Paper

More often, I face this question from many: Where do you find time for your Art?
My answer always, of course with an added smile, is: Weekend mornings, before my kids wake up.
The followup question is easy to guess: What time do you wake up on a weekend?

Some people even think that I am a full-time Artist and sell my Art to make a living. No, I am not. And I don't make a living out of my Art either. I only wish I could. I hardly sold any of my Paintings ;) It's nothing but more of a passion than anything else.

I have been thinking of putting my thought together for a long time on this question that I face: Where do I find Time?

Time- is the only resource in the world given equally to everyone. It is given each day as it comes and taken once the day is gone. It's up to us managing and using it the way we want to. We can become rich each day by using it wisely, or can become poor by not using it as wise as we can. Rich and poor in time sense is not by a means of wealth of money. It is by a means of living in it fully, and carrying a wealth of memories to recollect as we move along.

I respect people, and I double respect those who wake up early in the morning ;). Those are the ones who thrive to do something extra in life. That something extra could be anything that otherwise they can't fit into their 24 hour clock-time. Within each day, there is extra hidden time to find and use it wisely. This is the little time that makes one happier at later years in life. This is the little time truly lived in and well spent that collects lots of great memories to recollect later and live not just once, but twice.

Time is the only free resource which can be invested by spending. Find an extra portion of it, spend it on your passions, and it turns into an investment right away, and pays off well in future. Spend it, but don't overspend it. Returns of this investment come back in several forms: wonderful experiences, sweet memories, and many more to feel.

Finding time is the most easiest thing in the world. Easy, only when you know where and how to find it. It's also bit magical, if you think you don't have it- yes, you don't have it. If you think you have it- of course, you have it. Don't search for it, you will never find it. Search is only for the things that are lost but can be found. Time is the only-and-only thing in life: once lost, it's lost forever!

So, where do I find time for this and time for that?
I don't need to find, I just keep spending, and I just keep investing in it.

"The poorest of the poor is the one who doesn't have time for anything.
The richest of the rich is the one who can find time for anything. "
- Giridhar Pottepalem

Details
Title:  Where do I find Time......
Mediums: Ink and Watercolors on Paper
Inspiration: Instinct for doing an Illustration, Passion for Arts...
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook, 75 lb/110 gm2 Acid-free Paper

Saturday, June 2, 2018

Vighneswara...

Vighneswara - Oil on Canvas
It's been an year since I touched Canvas with Oils, I still have many pending to finish. Returning to my Dream Media this summer with this Vighneswara Oil Painting based on a bronze idol I got as Gift from my sister Chinni.

This is an under Painting...the very first step forward on this journey with Vighneswara...

March towards your destiny! Never turn back...once turned back, the destiny changes!
Happy Painting!

"Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him." - Henry Miller

Details
Mediums: Oil on Canvas
Inspiration: Dream of Life...
Size: 24" x 30" (60.9 cm x 76.2 cm)
Surface: Artist's Loft Professional Level 3 - Gallery Wrapped Heavy Duty Canvas